ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΜΠΟΡΕΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ, ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΟ ΣΤΕ;

Μέλος εκλεκτορικού σώματος, που μειοψήφησε κατά την εκλογή μέλους ΔΕΠ της ίδιας ή κατώτερης βαθμίδας, έχει καταρχήν έννομο συμφέρον να προσβάλει με αίτηση ακυρώσεως την πράξη διορισμού. Ωστόσο, με απόφαση του το ΣτΕ (2303/2011 7μ.) έκρινε ότι μόνη η ιδιότητα του καθηγητή του οικείου Τμήματος δεν προσδίδει το απαιτούμενο έννομο συμφέρον για άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως κατά πράξης διορισμού μέλους ΔΕΠ του ίδιου Τμήματος, μόνον, όμως, όταν στην επίμαχη διαδικασία μετέχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι. Εάν, αντίθετα, στη διαδικασία μετέχει μόνον ένας υποψήφιος το έννομο συμφέρον του μέλους ΔΕΠ διατηρείται. Υπό διαφορετική εκδοχή στην περίπτωση μίας και μοναδικής υποψηφιότητας οι επίμαχες πράξεις δεν θα μπορούσαν να προσβληθούν επί ακυρώσει από κανένα πρόσωπο. Το έννομο συμφέρον κρίνεται αυτοτελώς για τον αιτούντα, ανεξάρτητα αν υπάρχουν άλλα πρόσωπα, που έχουν έννομο συμφέρον να προσβάλουν την ίδια πράξη. Παραπέμπεται στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της υπάρξεως εννόμου συμφέροντος καθηγητή τμήματος να προσβάλει την εκλογή σε θέση ΔΕΠ, όταν στην διαδικασία μετέχει μόνο ένας υποψήφιος.
Πίσω