ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ-ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ.

Ιατρικό σφάλμα. Προϋποθέσεις της αυτοτελούς αδικοπρακτικής ευθύνης ομόρρυθμης εταιρείας (ΟΕ) για πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν κατά την εκτέλεση των ανατεθειμένων σε αυτά καθηκόντων. Επιδίκαση αποζημίωσης λόγω στέρησης διατροφής και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης από θάνατο ασθενή που επήλθε από αμέλεια του εναγομένου ιατρού, κατά την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών του, τις οποίες είχε την υποχρέωση, ως ομόρρυθμος εταίρος, με βάση το καταστατικό της αναιρεσείουσας ΟΕ να προσφέρει για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού της λειτουργίας και εκμετάλλευσης γυναικολογικής κλινικής. Σφάλμα του Εφετείου το οποίο υπήγαγε τα πραγματικά περιστατικά στον κανόνα του άρθρου 71 AΚ και δέχθηκε αποζημιωτική ευθύνη της αναιρεσείουσας ΟΕ, της οποίας κατά το καταστατικό τη διαχείριση και εκπροσώπηση ασκούσαν όλοι οι ομόρρυθμοι εταίροι από κοινού, για την προαναφερόμενη αδικοπρακτική συμπεριφορά του συνεναγόμενου ομόρρυθμου εταίρου της ιατρού, με τη σκέψη ότι η αδικοπρακτική συμπεριφορά του τελευταίου έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ως οργάνου αυτής, δεδομένου ότι η παροχή των ιατρικών υπηρεσιών του, ως μαιευτήρα- γυναικολόγου, στην κλινική εκείνης και η συναλλαγή του για το σκοπό αυτό με τρίτους προσδιοριζόταν στο καταστατικό της εταιρίας και απέβλεπε στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Δεν επρόκειτο για αδικοπρακτική συμπεριφορά, που διαπράχθηκε από τον εναγόμενο ιατρό με την ιδιότητα αυτού, ως οργάνου της αναιρεσείουσας ΟΕ, αφού η συμπεριφορά αυτή δεν έχει καμιά εσωτερική συνάφεια με την εκτέλεση των καθηκόντων οργάνου της εν λόγω ομόρρυθμης εταιρίας, όπως είναι οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης αυτής.

Η πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρείας της υποχρέωσης των ιατρών ομόρρυθμων εταίρων για παροχή των ιατρικών υπηρεσιών τους προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού δεν ήταν αρκετή για την αναγωγή των επαγγελματικών αυτών δραστηριοτήτων των ομόρρυθμων εταίρων σε καθήκοντα οργάνου.
Πίσω