ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ

Διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής μέλους ΔΕΠ. Αίτηση ακύρωσης. Εκλογή του αιτούντος ως μέλους ΔΕΠ. Αναπομπή του φακέλου στο ΑΕΙ προς επανάληψη της διαδικασίας εκλογής από το στάδιο ορισμού της Εισηγητικής Επιτροπής για λόγους που αφορούσαν την επιλογή των μελών της εν λόγω Επιτροπής, καθώς και τη συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος της απαιτούμενης από τον νόμο τριετούς διδασκαλίας σε μεταπτυχιακά προγράμματα ΑΕΙ.

Η αναπεμπτική υπουργική απόφαση κρίθηκε ως πλημμελώς αιτιολογημένη. Πέραν του ότι επικαλείται νεότερο νόμο, ο οποίος δεν ίσχυε κατά το χρόνο της επίδικης πρώτης εκλογής, παραπέμπει σε μη προσδιοριζόμενη, όσον αφορά το χρόνο εκδόσεώς της, και μη περιλαμβανόμενη στο φάκελο της υποθέσεως, βεβαίωση, κατά τρόπο αόριστο χωρίς να προσδιορίζεται το περιεχόμενό της.
Πίσω