ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ [ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΟΜΩΣ] ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΠρΑθ 2344/2015

Σύμβαση αποκλειστικής διανομής με ρήτρα παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας υπέρ δικαστηρίου της αλλοδαπής -.

Με συμφωνία των μερών μπορεί να αποκλεισθεί η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων επί υφισταμένων, και αν η συμφωνία γίνει εγγράφως, και επί διαφορών που θα προκύψουν στο μέλλον από ορισμένη σχέση (εφ' όσον πρόκειται για διαφορές, που έχουν περιουσιακό αντικείμενο), με την προϋπόθεση ότι τούτο (το δικαστήριο) καθορίζεται κατά τρόπο σαφή. Το δικαίωμα κάθε διαδίκου, να επικαλεστεί συμφωνία παρέκτασης αρμοδιότητας και να προτείνει την ένσταση της έλλειψης διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων, λόγω της δικονομικής του φύσης, δεν υπόκειται κατά την άσκησή του στον περιορισμό του άρθρου 281 ΑΚ, στο οποίο εμπίπτει η άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Η συμφωνία παρέκτασης καλύπτει και τις συναφείς αξιώσεις που απορρέουν από την συγκεκριμένη έννομη σχέση και στηρίζονται στις περί αδικοπραξιών διατάξεις, προκειμένου να αποφευχθούν λύσεις που θα μπορούσαν να είναι ασυμβίβαστες εάν οι υποθέσεις κρίνονταν χωριστά. Κρίθηκε ότι η συμβατική ρήτρα παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας που ενσωμάτωσαν οι διάδικοι σε μεταξύ τους καταρτισθείσα σύμβαση αποκλειστικής διανομής είναι έγκυρη, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 1, 42, 43 και 44 ΚΠολΔ. Απόρριψη αντένστασης ακυρότητας της ρήτρας παρέκτασης. Κρίθηκε ότι αποκλειστικά αρμόδιο για την εκδίκαση της ένδικης αγωγής είναι το ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο της πόλης της Νέας Υόρκης στην Νέα Υόρκη (Μανχάταν) των Η.Π.Α.
Πίσω