ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ζ. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ


• Αγωγές εναντίον μισθωτών σε επαγγελματικές/εμπορικές και μισθώσεις κατοικιών.
• Αγωγές για εν γένει μισθωτικές διαφορές [αγωγή για μείωση μισθώματος, πραγματικά ελαττώματα μισθίου, επιστροφή εγγύησης κλπ].
• Διαταγές απόδοσης μισθίου και επιδίκασης μισθωμάτων.
• Παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με επαγγελματικές/εμπορικές μισθώσεις [Καταγγελία μίσθωσης, έλεγχος όρων μισθωτηρίων συμβολαίων κλπ].Πίσω