ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γ. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


• Παροχή συμβουλών αναφορικά με τις εργασιακές συνθήκες σε ατομικές συμβάσεις εργασίας.
• Λύση συμβάσεων εργασίας [καταγγελία σύμβασης, αδικαιολόγητη απουσία/σπουδαίοι λόγοι λύσης εργασιακής σχέσης].
• Αγωγές εργαζομένων για αποζημίωση απόλυσης, δεδουλευμένες αποδοχές, ακύρωση καταγγελίας, μισθούς υπερημερίας κλπ.
• Αγωγές για πλήρη αποζημίωση παθόντων ή/και συγγενών από εργατικά ατυχήματα.
• Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές [Επιθεώρηση Εργασίας, Αστυνομία, Προανάκριση].Πίσω