ΑΡΧΙΚΗ


Το δικηγορικό γραφείο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ θ. ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ιδρύθηκε από το ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ το Μάιο του 1999. Έκτοτε παρέχει αδιάλειπτα έως και σήμερα τις υπηρεσίες του προς φυσικά και νομικά πρόσωπα στους τομείς δικαίου, που αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας [ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ].

Το γραφείο μας παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω των στελεχών του, που διαθέτουν εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και εξειδίκευση, σε συνδυασμό με πείρα στο χειρισμό των υποθέσεων. Διαθέτει επίσης εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών [Δικαστικών Επιμελητών, συμβολαιογράφων κλπ] και δικηγορικών γραφείων σε όλη την Ελλάδα και έτσι μπορεί και αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει υποθέσεις και εκτός του νομού Αττικής.

Οι υπηρεσίες του γραφείου μας παρέχονται και στην αγγλική και γερμανική γλώσσα.


Το γραφείο μας επιδιώκει επίμονα την αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. Δεν πιστεύει σε «βιομηχανοποιημένη» μορφή δικηγορίας και στην εμπλοκή πολλών και διαφορετικών προσώπων-δικηγόρων στο χειρισμό μίας υπόθεσης. Εφαρμόζει την ιδιαίτερη και προσωπική επαφή με τον κάθε πελάτη μας καθώς και την ανάληψη ευθύνης προσωπικά για το χειρισμό της υπόθεσης και την ενημέρωση καθενός από τους πελάτες του.