ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η. ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-ΤΕΙ.


• Παροχή συμβουλών σε Καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ σχετικά με το σύνολο της διαδικασίας εκλογής ή/και εξέλιξής τους προ της Πράξης εκλογής ή/και εξέλιξης.
• Συμβουλές επί θεμάτων Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [Πρόσβαση σε έγγραφα, εκλογές Οργάνων Διοίκησης ΑΕΙ κλπ].
• Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για ακύρωση Πράξης εκλογής ή/και εξέλιξης.
• Άσκηση παρέμβασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και Συμβουλίου Επικρατείας υπέρ του κύρους Πράξεων Εκλογής ή/και εξέλιξης Καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ.
• Υπεράσπιση και εκπροσώπηση Καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ και εν γένει δημοσίων υπαλλήλων ενώπιον Πειθαρχικών Συμβουλίων, από την προδικασία έως και την τελεσιδικία.
• Εκπροσώπηση Καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ ενώπιον όλων των βαθμίδων των διοικητικών δικαστηρίων σε υποθέσεις που σχετίζονται με την υπηρεσιακή τους κατάσταση, διαφορές αποδοχών, επιδόματα, άδειες κλπ.
• Αστική ευθύνη δημοσίου και ΝΠΔΔ, προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων, αναγκαστική εκτέλεση κατά δημοσίου.
• Συμβουλές και ενέργειες σχετικά με θέματα αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων αλλοδαπής.Πίσω