ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


• Κάθε είδους Εμπορικές Συμβάσεις (franchising, αντιπροσωπείας, factoring κλπ).
• Πλήρη υποστήριξη για τη σύσταση και λειτουργία Ανωνύμων Εταιριών, ΕΠΕ, ΟΕ, Σωματείων, Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιριών Ιδρυμάτων κλπ. (Γενικές Συνελεύσεις, σύνταξη Πρακτικών, Τροποποιήσεις καταστατικού, ακύρωση αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητικών Συμβουλίων κλπ).
• Άσκηση εταιρικών αγωγών, αντικατάσταση ΔΣ, συμβάσεις του νομικού προσώπου της εταιρείας με μέλη του ΔΣ.
• Σύνταξη και δημοσίευση καταστατικών, Κανονισμών Προμηθειών, Εσωτερικών Κανονισμών κλπ.Πίσω