ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Β. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


• Γνωμοδοτική και δικαστηριακή πείρα σε θέματα ενοχικού δικαίου: ενδεικτικά, δίκαιο της πώλησης, συμβάσεις έργου, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, αδικοπραξίες κλπ.
• Διεκδίκηση οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων (διαταγές πληρωμής από τιμολόγια, επιταγές κλπ, αγωγές, αναγκαστική εκτέλεση, κατάσχεση, πλειστηριασμός, καταδολίευση δανειστών κλπ).
• Εκούσια Δικαιοδοσία: Συστάσεις σωματείων και τροποποιήσεις καταστατικών αυτών, κήρυξη τίτλων ανίσχυρων, δημοσιεύσεις διαθηκών, αιτήσεις για άδεια αποποίησης κληρονομιάς για λογαριασμό ανήλικων τέκνων, αιτήσεις υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση, ζητήματα επωνύμων τέκνων κλπ.Πίσω